àXrnOr Wo Vmo _oao h_C_«, bo{H$Z {\$ë_r Xw{Z`m _| _oao ~mX Am`o& _¢Zo CZHo$ {\$ë_r JrV g_`-g_` na gwZo Wo! ""Hy$X n‹S>mo gmJa _o| boHo$ h[a Zm_, g~H$s _XX H$aZodmbm h¡ am_'' gwZH$a AÀN>m bJm&

Z`o-Z`o H$m{\$`o à`moJ _| bmVo Wo àXrnOr ""Xya hQ>mo Eo Xw{Z`m dmbmo qhXwñVmZ h_mam h¡'' JrV go ~‹S>m Omoe ^a {X`m Wm CÝhm|Zo AmµOmXr H$s b‹S>mB© b‹S>Zodmbm| Ho$ {Xbm| _|& H${d H$s gw§Xa H$ënZm H$s {_gmb Wm CZH$m `h JrV - ""D$na JJZ {demb, ZrMo Jham nmVmb, ~rM _| YaVr, dmh _oao _m{bH$, VyZo {H$`m H$_mb''& Š`m Iy~ {bIm Wm àXrnOr Zo Bgr JrV _| - ""XoI XoI h_ H$a| AM§^m, ZµOa Z AmVm EH$ ^r I§^m''& Eogo eãXm| H$m à`moJ ~‹S>m _wpíH$b hmoVm h¡& Am¡a {\$a Bgr JrV _| ~hþV AbJ T§>J go ~hþV ~‹S>m à`moJ {H$`m - ""VyZo aMm EH$ AØþV àmUr, {OgH$m Zm_ BÝgmZ; Bg_| hr ^JdmZ ~gm h¡, Bg_| hr e¡VmZ''& `h àXrnOr H$s hr H$b_ H$m H$_mb Wm&
àXrnOr Zo AmµOmXr Ho$ {bE Am¡a Xoe Ho$ {bE AmdmµO CR>m`r& ""Mb Mb ao Zm¡OdmZ''; ""H$hZr h¡ EH$ ~mV h_| Bg Xoe Ho$ nhaoXmam| go''; Am¡a ""AmAmo ~ƒmo Vwåh| {XIm`| Pm§H$s qhXwñVmZ H$s'' O¡go AZoH$ JrVm| Ûmam grYr, gab ^mfm _| àXrnOr Zo g~ bmoJm| H$mo AbJ-AbJ g§Xoe {X`o& àXrnOr go _oar nhbr _wbmH$mV 1952 _| hþB©& {\$ë_ ""~¡Oy ~mdam'' Ho$ {bE CZgo JrV {bIdmZo H$s ~mV Wr& ~mX _| em`X Hw$N> dOh go ~mV ~Zr Zht Am¡a eH$sb ~Xm`y§Zr H$mo bo {b`m J`m& O~ ""~¡Oy~mdam'' [abrµO hþB© Vmo àXrnOr AmH$a Jbo go bJ J`o& eH$sb gmh~ H$s Am¡a _oar Iy~ Vmar\$ H$s& {OgHo$ nmg Hw$N> hmo Am¡a {OgH$m {Xb ~hþV ~‹S>m hmo dhr Xygao H$s Vmar\$ H$a gH$Vm h¡&
àXrnOr dmµH$B© ~hþV ~‹So> {Xbdmbo Wo& EH$ ~ma Am`o Am¡a ~‹So> grYonZ go ~mobo, ""Zm¡emXOr, AmnH$s EH$ YwZ H$mo boH$a _¢Zo EH$ JrV {bI {X`m h¡, `h ~VmZo Am`m hÿ§''& BVZr B©_mZXmar H$hm§ {_bVr h¡ {\$ë_OJV Ho$ bmoJm| _|& _oao g§JrV~Õ {H$`o JrV - ""Š`m {_b J`m ^JdmZ VwPo {Xb H$mo XwIm Ho$, Aa_mZm| H$s ZJar _| _oar AmJ bJm Ho$'' H$s hr YwZ na CÝhm|Zo JrV {bIm - ""Xo Xr h_§| AmµOmXr {~Zm IS²>J {~Zm T>mb, gm~a_Vr Ho$ g§V VyZo H$a {X`m H$_mb''& h_Zo H$^r gmW H$m_ Zht {H$`m, bo{H$Z EH$-Xygao Ho$ gmW µOê$a aho& h_ XmoZm| EH$-Xygao H$s BµÁµOV H$aVo Wo Am¡a ~hþV ß`ma H$aVo Wo& n«Xrn B©œa-^{º$ Am¡a Xoe^{º$ Ho$ JrV h_oem {bIVo aho& EH$ Vmar\$ H$s ~mV `h h¡ {H$ ^bo hr H$^r H$_ H$m_ {_bm, `m H$^r H$m_ Zht ^r {_bm, Vmo ^yIo ah {b`o bo{H$Z AnZo JmVm| H$m ñVa H$^r {JaZo Zht {X`m& àXrnOr Zo ào_JrV ^r ~‹So> gw§Xa eãXm| _| {bIo& hëH$mnZ CZHo$ JrVm| _| H$^r Zht Am`m& àXrnOr H$s Jm`H$s ^r CZHo$ JrVm| H$s Vah grYr-gmXr Wr Am¡a Bgr{bE Aga H$aVr Wr& ""qnOao Ho$ n§N>r ao'', ""Qy>Q> J`r h¡ _mbm _moVr {~Ia J`o'', ""Voao Ûma I‹S>m ^JdmZ'' O¡go {H$VZo hr JrV àXrnOr H$s AmdmµO _| Iy~ _ehÿa hþE& AnZr H$_mB© H$mo BYa-CYa Z C‹S>m H$a àXrnOr Zo AnZm ~§Jbm ~Zm {b`m&
àXrnOr H$s gmXJr Xo{I`o {H$ MrZr AmH«$_U Ho$ Xm¡amZ {\$ë_ OJV H$s Amoa go {Xëbr _| àmoJ«m_ noe {H$`m J`m, {Og_| h_ g^r Zo ~‹S>r _ohZV H$aHo$ JrV V¡`ma {H$`o Wo! Cgr H$m`©H«$_ _| bVmOr Zo àXrnOr H$m {bIm JrV Jm`m Wm, ""Eo _oao dVZ Ho$ bmoJmo µOam Am§I _| ^a bmo nmZr'', {Ogo gwZH$a Zohê$Or amo n‹So> Wo& Cg JrV H$m nyam ""H«¡${S>Q>'' {g\©$ bVm _§JoeH$a H$mo hr {_bm& àXrnOr Vmo {Xëbr ^r Zht J`o Wo& Cg JrV Ho$ JrVH$ma Am¡a g§JrV {ZX}eH$ H$mo bmoJ Zht OmZVo; ~g EH$ hr Zm_ Ow‹S> J`m h¡ Cg JrV Ho$ gmW& àXrnOr Zo BgHo$ {˜bm\$ H$^r {H$gr go H$moB© {eH$m`V Zht H$s& `h ^r CZHo$ ~‹So> {Xb H$s {_gmb h¡&
_¢ EH$ ~mV µOê$a gaH$ma Ho$ gm_Zo aIZm MmhVm hÿ§ {H$ {\$ë_ OJV H$m g~go ~‹S>m nwañH$ma ""XmXm gmh~ \$mbHo$ nwañH$ma'' h¡& `h nwañH$ma µOB©\$ bmoJm| H$mo CZH$s ~agm| H$s _ohZV Ho$ AmYma na {X`m OmVm h¡& bo{H$Z {g\©$ EH$ ~ma {H$gr AmX_r H$mo nwañH$ma XoH$a Š`m hmoZodmbm h¡? H$moB© E_nr H$mo Omo gw{dYmE§ VWm AnZo \$sëS> _| H$m_ H$aZo VWm ˜Mm© H$aZo H$s Ny>Q> {_bVr h¡, dh EH$ ~ma Vmo Zht {_bVr& CgHo$ E_nr Z ahZo na ^r ~hþV-gr gw{dYmE§ VWm no§eZ gaH$ma XoVr hr ahVr h¡& Bgr Vah ""XmXm gmh~ \$mbHo$ nwañH$ma'' nmZodmbm| H$mo ^r E_nr H$s hr Vah gw{dYmE§ Xr Om`|, Vmo do AnZo-AnZo joÌ _| Hw$N> H$m_ Vmo H$a gH|$Jo& {g\©$ nwañH$mam| go Hw$N> Zht hmoVm& Cg g_` g~ Vmbr ~Om XoVo h¢ Am¡a ~mX _| ^yb OmVo h¢& gaH$ma H$mo Mm{hE {H$ dh Eogo JwUr bmoJm| H$m Ü`mZ aIo, CZdr XoIaoI H$ao, Am¡a CZHo$ ""\$sëS>'' _| Hw$N> H$aZo Ho$ {bE gw{dYmE§ CnbãY H$am`o&
_hmamï´> gaH$ma H$s qhXr AH$mX_r H${d àXrnOr na {deof J«§W ~Zm ahr h¡, `h AÀN>r ~mV h¡& _¢ gaH$ma go {dZVr H$aZm MmhVm hÿ§ {H$ ~wµOwJ© Am¡a loð> H$bmH$mam| H$s Va\$ Ü`mZ Xo Am¡a `h {Z{üV H$ao {H$ CÝh| H$moB© VH$br\$ Z hmo, H$moB© H$_r Z hmo& `hr H${d àXrnOr Ho$ à{V Xoe H$s g~go Cn`wº$ lÕm§O{b hmoJr, Am¡a `hr EH$ gƒo H$bmH$ma H$m gƒm gå_mZ hmoJm& _¢ `hr XwAm H$aVm hÿ§ {H$ _m{bH$ àXrnOr H$mo OÞV ~»eo& dh Ohm§ ^r hmo§, Iwe ah|, Vgëbr go ah|, gwHy$Z go ah|!

   
Site Designed by Nikul