Ohm§ VH$ _oar `mXXmíV H$m_ H$aVr h¡, ~MnZ _| {OZ M§X _hmZ JrVH$mam| Am¡a H${d`m| H$mo _¢Zo gwZm, CZ_| go EH$ _hmZ amï´> H${d Wo ""lr àXrnOr.'' ~MnZ ~rVm `m¡dZmdñWm H$s XhbrO na nm§d aIm _¡Zo _Ja H${d Am¡a H${dVm`| dhr gwZm`r n‹S>Vr Wt Omo nhbo Wr _Vb~ CÝht M§X bmoJm| H$m ~mob~mbm V~ ^r Wm&

àXrnOr H$s aMZmAm| _| Xoe ^{º$ Hy$Q>-Hy$Q> H$a ^ar Wr& CZH$s boIZr go CZHo$ Xoe ào_ H$m A§XmOm bJm`m Om gH$Vm h¡& _¢, O~ 1980 _| ~§~B© Am`m Vmo _oao {nVm JrVH$ma A§OmZ go _oam nhbm AZwamoY Wm {H$ dh _wPo H${d àXrn go {_bm`|, gm¡^m½`de _oar _wbmH$mV g§JrVH$ma ~ßnr bharOr Ho$ Ka na hmo J`r, _¡Z| O~ CÝh| nhbr ~ma XoIm Vmo Eogm bJm _¢ H${d àXrnOr H$mo Zht CZH$s H${dVmAm| H$mo XoI ahm hÿ§, Omo gƒmB©, gabVm, ñdm{^_mZ, Xoeào_, CZH$s H${dVmAm| _| h¡ dhr CZHo$ ì`{º$Ëd _|&
dh _oao XmXm Vwë` Wo, Bg{bE _¢Zo CZH$m MaU ñne© {H$`m Am¡a Amerdm©X {b`m, {nVmOr Ho$ gmW CZH$m ~‹S>m ào_ Wm Š`m|{H$ dh _oao {nVmOr H$mo ^r qhXr ^mfm Ho$ g_W©H$ H${d`m| _| go EH$ _mZVo Wo&
_¢ ~hþV ^m½`embr hÿ§ Š`m|{H$ _wPo ^r CZH$m gm{ÞÜ`, H$_ g_` Ho$ {bE ghr, _Ja {_bm& O~ _oam CZHo$ Ka AmZm OmZm ewê$ hþAm V~ dh H$m\$s AñdñW ahZo bJo Wo, ~hþV H$_ bmoJm|o go {_bZm OwbZm ng§X H$aVo Wo _Ja nVm Zht Š`m| _¢ O~ ^r CZgo {_bZo OmVm _wPo AmZo Zht XoVo Wo _¢ CZHo$ AZw^dm| H$mo gwZVm ahVm Wm Am¡a dh ~‹So> Mmd go _wPo gwZVo ahVo Wo& ~hþV H$_ Eogo H${d n¡Xm hþE {OÝhmoZo AnZo ñdm{^_mZ Am¡a g\$bVm H$s D§$MmB© na AnZo Amn H$mo ñWm{nV {H$`m, CZ_| go H${d àXrnOr EH$ Wo {OÝhmoZo AnZr ^mfm Am¡a AnZr boIZr Ho$ gmW H$^r g_Pm¡Vm Zht {H$`m&
CZH$s gwnwÌr H$hÿ§ `m gwnwÌ, g_P _| Zht AmVm Š`m|{H$ {_VwbOr Omo CZH$s gwnwÌr h¢, CÝhmo§Zo nwÌr hmo H$a ^r nwÌ H$m dh g~ Y_© {Z^m`m Omo ~hþV H$_ XoIZo Am¡a gwZZ| H$mo {_bVm h¡& _¢ H${d àXrnOr H$mo AH§$bOr H$hHo$ ~wbmVm Wm CÝhm|Zo H$^r {_Vwb H$mo ~oQ>r Zht g_Pm dh _wPgo H$hVo Wo `o _oar ~oQ>r Zht _oam ~oQ>m h¡& O¡gm {nVm d¡gr hr nwÌr CVZr hr gab, _¥Xw^mfr, H$_©`moJr, ñdAm{lV, ha {H$gr Ho$ XwI XX© _| H$m_ AmZo dmbr, ""d¡amJZ'' Bg{bE H$hm§ Š`m|{H$ CÝh| XoIH$a Eogm bJVm h¡ {H$ Hw$N> bmoJ AnZo {bE Zht Xygam| Ho$ {bE OrVo h¢&
AmO ^r O~ _¢ CZHo$ Ka OmVm hÿ§ gmar `mX| VmOm hmo OmVr h¡ Eogm bJVm h¡ A§H$bOr OmZo Ho$ ~mX ^r H$ht h_mao Amgnmg h¢&
_¢ BZ N>moQ>r gr ñ_¥{V`m| Ho$ gmW CZH$mo eV²eV² Z_Z H$aVm hÿ§ Am¡a CZHo$ n[adma dmbm| H$s Iwer, em§{V Am¡a g_¥{Õ H$s H$m_Zm H$aVm hÿ§&

   
Site Designed by Nikul