N>V go N>rH$m bQ>H$ ahm Wm& Cgo ZrMo CVmaH$a AmnZo XoIm Vmo Cg_| _ŠIZ O¡gr _wbm`_ amo{Q>`m§ n‹S>r hþB© Wt Omo AmnH$s {Vamgr gmb H$s _m§ Zo A^r-A^r ~Zm`r hm|, BVZr VmµOm Wt& CZ na AÀNo> g|Ho$ OmZo Ho$ {ZemZ ~Zo hþE Wo&

gOb ZoÌm| go CZ amo{Q>`m| na gagar {ZJmh S>mbr Am¡a {\$a AmnZo Hw$N> hr Xya ZµOa \o$ar Vmo dhm§ {OÝhm|Zo do amo{Q>`m§ ~Zm`r Wt, do AmnH$s _m§ Am¡a {OZHo$ {bE amo{Q>`m§ ~Zm`r J`r Wt do AmnHo$ gÎmmgr gmb Ho$ {nVm - XmoZm| H$s IyZ go bWnW bme| MmXa go T§>H$s n‹S>r Wt& àXrnOr, Amn Vmo _ehÿa Jm`H$-H${d h¢& amo{Q>`m§ {Og_| gwa{jV aIr Wt, dh N>rH$m Q§>Jm ah J`m Wm Am¡a {nN>br amV AmR> ~Oo AmnHo$ d`mod¥Õ _mVm-{nVm H$s {H$gr Zo R§>So> H$boOo go hË`m H$a Xr Wr& Š`m `h XoIH$a Amn ~ohmoe Zht hmo J`o?''
àXrnOr Zo ~g BVZm hr H$hm, ""{Xb H$mo ~war Vah {hbm Xo Eogm Ñí` XoIH$a Omo ~ohmoe hmo Om`o dh H${d Zht hmoVm& Eogm Hw$N> XoIH$a H${d {dM{bV µOê$a hmo OmVm h¡& bo{H$Z Vwa§V hr AnZo g§doXZ-V§Ì _| EH$ Eogm q~Xw Ty§>T>H$a pñWa hmo OmVm h¡ Ohm§ I‹S>m-I‹S>m {Züb ^md go dh gmar brbm H$mo XoIVm ahVm h¡ Am¡a Cgo OrdZ H$s AI§S>Vm Ho$ g§X^© _| g_PZo H$s H$mo{ee H$aVm h¡ Am¡a {\$a AnZr gO©H$ à{V^m Ho$ ~b na Cgo dmMm XoVm h¡& _oar am` _| Omo ghr _m`Zo _| H${d h¡ dh {bIVo g_` VQ>ñW hmo OmVm h¡& CgHo$ àmU CgH$s Xoh H$s gr_mAmo§ H$mo Vmo‹S>H$a Cg dµŠV Xya VH$ \¡$b OmVo h¢&''
6 \$adar Ho$ {XZ, amV nm¡Zo ~mah ~Oo `h ~mV Mb ahr Wr& ~mah ~OVo hr àXrnOr Zo _oar Amoa hmW ~‹T>m`m : ""M{b`o, {_bmB`o hmW& _oam A{^Z§XZ H$s{O`o& Bgr {_ZQ> _¢ Mm¡hÎmad| df© _| àdoe H$a ahm hÿ§&'' {\$a dh R>hmH$m _maH$a h§gZo bJo& ^rVa Ho$ H$_ao H$s Amoa XoIVo hþE ~mobo, ""Aao ^Ðm, Hw$N> nmQ>u-dmQ>u hmo Om`o _oh_mZ Ho$ {bE& g_mogo, nH$m¡‹So> dJ¡ah h¢ `m Zht?''
""àXrnOr,'' _¢Zo H$hm, ""h_ g_mogo-nH$m¡‹S>m| H$s Zht, R§>S>r amo{Q>`m| H$s ~mV H$a aho Wo&'' Hw$N> éH$H$a _¢Zo {\$a H$hm, ""Am¡a _¢ ^r OmZVm hÿ§ {H$ CZ R§>S>r amo{Q>`m| H$s `mX AmnH$mo BVZr gVm ahr h¡ {H$ Cgo ^wbmZo H$s ˜m{Va hr Amn `h g_mogo-nH$m¡‹So> H$s ~mV namog aho h¢&''
CZH$s Am§I| PrZr Am¡a ~am¡{Z`m§ ^r g\o$X hmoZo bJr Wt& {ga Ho$ gmao ~mb g\o$X& H${d`m| H$mo OmZo Š`m| ~rM _| _m§J ~ZmZo H$s AmXV hmoVr h¡& Am¡a Bg H${d H$s Vmo Xoh ^r BVZr b§~r {H$ ~¡Ro> hm| Vmo ^r Zht bJoJm {H$ ~¡Ro> h¢& Eogm bJoJm {H$ eara H$mo {gH$mo‹S> {b`m h¡& bo{H$Z `y§ Xoh H$mo {gH$mo‹S>H$a CgHo$ {JX© XmoZm| hmWm| H$s [a¨J-gr ~ZmH$a AnZo b§~o hmWm| H$mo g§^mbZo H$m gdmb ^r hX H$a XoVo h¢& O~ pñWa ZµOa go h_| XoIZo bJo Vmo Mohao na AMyH$ Cg ZµOa H$m ñne© AZw^d hmoJm& Eogr hr ZµOa _wP na R>hamVo hþE dh ~mobo, ""Amn ^r h_mao Jm§d Ho$ R>mHw$a Xwëboqgh H$s Vah bJ aho h¢&''
""Š`m|?''
""nyN> aho h¢, Š`m|? _oao {nVm Zmam`UOr {ÛdoXr Ho$ do ˜mg {_Ì Wo Omo CZgo `hr H$hm H$aVo {H$ AmnH$m Mmho Hw$N> ^r hmo Om`o, h_mam H$m_ H$a Xr{O`o& dh H$hVo, "Amn _oao gmW eVa§O µOê$a Iob|Jo& AmnHo$ Y§Yo H$m, ~rdr-~ƒm| H$m Omo Hw$N> ^r hmoVm hmo, hmoVm aho&' bo{H$Z ~mX _| CÝhm|Zo gmoMm {H$ µJbV hmo ahm Wm dh& ~«m÷U Ho$ ~oQo> H$mo CgH$s AmOr{dH$m Nw>‹S>mH$a eVa§O IobZo Ho$ {bE _O~ya {H$`m Om gH$Vm h¡ Š`m? h{J©µO Zht& Bg{bE CÝhm|Zo _oao {nVmOr Ho$ nmg EH$ Xa»dmñV aIr&''
EH$ O§Jb Wm Ohm§ gm§n, {~ÀNy> Am¡a {H$VZo hr Ord-O§Vw ahVo Wo& T>mB© gm¡-VrZ gm¡ ~rKm H$m joÌ Wm& O§Jb ~‹S>m hr ~rh‹S> Am¡a S>amdZm Wm& R>mHw$a Xwëboqgh Ho$ {bE dh O§Jb {H$gr H$m_ H$m Zht Wm& bo{H$Z Zmam`UOr {ÛdoXr Ho$ {bE dh ~hþV Cn`moJr Wm& Bg{bE Xwëboqgh Zo Cg Cn`moJr ì`{º$ H$mo dh AZwn`moJr MrµO gm¢n Xr& eãX Hw$N> Bg Vah...
""_¢ Vwåhmam XmoñV hÿ§, bo{H$Z gmam {XZ eVa§O IobZo Ho$ {bE {~R>m XoVm hÿ§& gM_wM Vmo _¢ EH$ Xwí_Z H$m hr H$m_ H$a ahm hÿ§& Bg{bE bmo, `h 300 ~rKm µO_rZ AmO go Vwåhmao Zm_& _¢ OmZVm hÿ§ {H$ _w\$V _| boZo _| Vwåh| g§H$moM hmoJm, Š`m|{H$ Vw_ ñdm{^_mZr R>hao&''
""dh amOm H¡$go OmZ J`m {H$ dh µO_rZ _w\$V _| b|Jo Zht?''
""Bg{bE {H$ Agb _| h_ bmoJ gwZmam| Ho$ nwam{hV Wo& bo{H$Z _ooao XmXm CZHo$ {bE `h H$m_ H$aVo Wo&'' H${d àXrn Zo {dñVma go g_Pm`m, ""bo{H$Z _oao {nVmOr H$mo {^jmd¥{Îm H$m dh H$m_ ng§X Zht Am`m Am¡a CÝhm|Zo ì`mnma _| hmW AmO_m`m& àmaãY ~bdmZ Wm Am¡a CÝhm|Zo Hw$N> H$_mB© ^r H$s& bo{H$Z Hw$N> hr g_` _| gÅo> _| g~ Hw$N> Imo {X`m& d¡go hr MŠH$a MbVm ahVm Wm bo{H$Z {H$gr Ho$ AmJo hmW \¡$bmH$a CXa-{Zdm©h H$aZm CÝh| _§Oya Zht Wm&''
Bg{bE ... Cg Xwëboqgh Zo Ho$db AmR> gm¡ én`o Ho$ _m_ybr Xm_ _| dh µO_rZ {nVmOr H$mo Xo Xr& Am¡a dh ^r XoZm Mmh| Vmo... daZm... N>mo‹S> ^r Xmo!
""R>mHw$a Xwëboqgh ^r Xyëhm amOm hr hmoJm&''
""H$hm Zht _¢Zo {H$ dh AmnH$s Vah hr Wo?'' àXrnOr Zo _µOmH$ {H$`m, ""Xygao _m`Zo _| H$hÿ§ Vmo n[adma H$m Zm_ ^r Agb _| n§S>çm hr Wm& bo{H$Z O~ R>mHw$a ~Z J`m Vmo n§S>çm Ny>Q> J`m Am¡a dh R>mHw$a hr H$ho OmZo bJo&''
""_y§N>m| na Vmd XoZo O¡gr ~mV h¡&'' _¢Zo H$hm, ""bo{H$Z ~oMmao n§S>çm Vmo "nmg _| Ma ahr -Jm`' O¡go hmoVo h¢& dh R>mHw$a H¡$go ~Z J`o?'' ""Aao `ma, Hw$N> Zht g_Po Amn!'' àXrnOr àepñV Ho$ ñda _| ~mobo, ""h_ g~ Am¡{MË` ~«m÷U ... n[adma H$m Zm_ ^r Xdo& VrZ-Mma nr{‹T>`m§ nhbo h_ CÎma JwOamV _| Wo& qgYnwa Ho$ Amgnmg Ho$ {H$gr Jm§d _|& JwOamV _| _hm_mar \¡$br Am¡a g~ Ka-~ma N>mo‹S>H$a dhm§ go Mb n‹So>& XmhmoX nma H$aHo$ {ZH$bo - H$moB© aVbm_, H$moB© Om§~yAm, H$moB© B§Xm¡a, H$moB© ~‹S>ZJa nhþ§M J`o& _oao XmXm MVa^wO Xdo H$hVo Wo {H$ dh AmR> gmb Ho$ Wo V~ Ka-~ma N>mo‹S>H$a Mbo Wo Am¡a ~¡bJm‹S>r _| g\$a {H$`m Wm `h CÝh| `mX Wm& h_mao Cg H$m{\$bo _| Xwëboqgh n§S>çm Ho$ nwaIo ^r H$ht hmo|Jo hr& amñVo _| {H$gr amOm H$s _mVm `m Hw§$dmar na Am\$V Am`r hmoJr Vmo AnZm ~«÷VoO {X»mmH$a CÝhm|Zo hr Jw§S>m| H$mo ^Jm`m hmoJm& Am¡a Iwe hmoH$a amOm Zo CZ ~hmXwam| H$mo em~mer Xr hmoJr& µO_rZ-Om`XmX Am¡a Jm§d ^r ^|Q> {H$`o hmo§Jo& Cgr {gb{gbo _| do nwamo{hV amÁ`ml_ _| ahH$a AnZm {Zdm©h H$aZo bJo Am¡a "e§H$a' go "qgh' ~Z J`o& Aao, IwX _oao ZmZm H$m Zm_ Wm am_YZ qgh& _oar _m§ H$m Zm_ M§Xa Hw§$da ~m Am¡a _m¡gr H$m Zm_ gyaO Hw§$da ~m... Ho$db _ooao XmXm MVa^wO Am¡a {nVm Zmam`UOr d¡go hr ah J`o& Am¡a _¢ ^r am_M§Ð hr ahm& am_qgh Zht ~Zm&''
""AmnH$mo A~ am_M§Ð Zmam`UOr {ÛdoXr C\©$ Xdo Ho$ Zm_ go nhMmZoJm ^r H$m¡Z? H${d àXrn Ho$ Zm_ go AJa AmnH$mo H$moB© Z nhMmZo Vmo dh Vmo Jmo`m XrdmZr `m \$m¡OXmar JwZmh hmo Om`oJm&''
à^mV H$m dU©Z H$aVo hþE H${d àXrn H$s {bIr "Ðþ_ Ðþ_ Jy§O ahr ehZmB©' O¡gr n§{º$ na Vmo JwOamVr Ho$ Cg dµŠV Ho$ Zm¡OdmZ boIH$ Jwbm~Xmg ~«moH$a ~mar-~mar hmo J`o Wo& _yb JwOamV Ho$ hr H${d àXrn H$s àW_ nwpñVH$m 1939 _| Hw$_ma H$m`m©b` H$s Amoa go àH$m{eV hþB© Wr& CZ {XZm| dh H$mo_b ^mdm| Ho$ H${d Wo& CZH$s Cg N>moQ>r JwOamVr nwpñVH$m "JrV_§Oar' _| CZH$s ~mah H${dVmE§ g_m{dï> Wt& F$Ow-H$mo_b ^mdm| go ^ao CZ JrVm| _| _mZd-_mZd Ho$ ~rM \¡$bo ~¡a H$mo boH$a CZHo$ H${d-öX` H$mo Omo MmoQ> nhþ§Mr Wr, Cgo ì`º$ {H$`m J`m Wm:
OZ-OZ _| N>m`m {VañH$ma
ho Am`©! OJV H$m Ñ{ï>H$moU
Š`m H$^r hmo gHo$Jm CXma
AnZr `h nwpñVH$m CÝhm|Zo _oar ~oQ>r Ho$ {bE ^|Q> Xr Am¡a CgHo$ nÞo CbQ>Vo-CbQ>Vo _¢ Cg_| brZ hmo J`m& Hw$N> h§gr ^r Am J`r& H¡$gr Wr Cg g_` H$s CZH$s nXmdbr&
{\$ë_m| _| AmZo Ho$ ~mX qhXr H$mo CÝhm|Zo ~oeH$ qhXwñVmZr ~Zm {X`m& "_oao OrdZ _| {H$aZ ~ZHo$ _hH$Zo dmbr, ~mobmo, Vw_ H$m¡Z hmo' `m "_ooao g¡`m§ nwamZr Mmobr Zm nhZy§ - bmI Q>Ho$ H$m _oam ~mbm Omo~Z h¡, EH$ Q>Ho$ H$s Voar Mmobr, nwamZr Mmobr Zm nhZy§ ({\$ë_ "dram§JZm'-1947) na do CVa Am`o& bo{H$Z H$amo‹S>m| bmoJm| Ho$ {Xbm| H$mo CÝhm|Zo Ð{dV H$a {X`m Wm& Xo{I`o CZH$s {d»`mV n§{º$ "XoI Voao g§gma H$s hmbV Š`m hmo J`r ^JdmZ, {H$VZm ~Xb J`m B§gmZ' Am¡a Cgr JrV H$m A§Vam :
"Am`m g_` ~‹S>m ~oT§>Jm,
AmO AmX_r ~Zm b\§$Jm
H$ht no PJ‹S>m, H$ht no X§Jm
ZmM ahm Za hmoH$a Z§Jm &'
Am¡a "A_a aho `h ß`ma' {\$ë_ H$m "AmO Ho$ B§gmZ H$mo `h Š`m hmo J`m?' Am¡a "Eo _oao dVZ Ho$ bmoJmo' JrV&
nhbo àU` ^md CZHo$ H$mì`m| _| ñWm`r Wm Am¡a {\$a `h doXZm H|$Ð _| AmH$a R>ha J`r& byQ>_ma-IyZ-~odOh H$Ëb-~bmËH$ma&
"XoI Voao g§gma H$s hmbV' `m "Qy>Q> J`r ao _mbm _moVr {~Ia J`o' {bIVo dµŠV AnZo hr OrdZ _| KQ>Zodmbr {H$gr ^`mZH$ KQ>Zm Ho$ ~mao _| H$moB© A§Xoem Wm Š`m?
""h_Zo ~mVm| H$m éI Hw$N> ~Xb {X`m, àXrnOr..!'' _¢Zo hr H$hm, hmbm§{H$ _¢Zo hr CÝh| µJ¡a ~mVm| _| bJm {X`m Wm& _¢Zo H$hm, ""Amn Cg ^`mZH$ O§Jb H$s µO_rZ Ho$ ~mao _| Š`m ~Vm aho Wo?''
""^`mZH$, ~hþV hr KZm O§Jb Wm ^mB©,'' dh ~mobo, ""R>mHw$a Xwëboqgh Zo _oao {nVm H$mo dh AmR> gm¡ én`m| _| Xo {X`m Wm& {nVm Hw$N> Eogo hr Vbme _| Wo Am¡a V^r dh gmoZo H$m Qw>H$‹S>m {_b J`m {Og na Yyb O_ J`r Wr& Hw$N> g\$mB© _hµO H$aZr Wr, ~g& AmX{_`m| H$mo H$m_ na bJmH$a O§Jb H$s g\$mB© H$am`r Vmo Cg_| go bH$‹S>r hr CVZr {_br {OgH$s H$s_V AmR> gm¡ én`m| go Áµ`mXm Wr& R>mHw$a Zo H$hm Wm {H$ én`o XoZm Mmhmo Vmo XoZm, bo{H$Z {nVmOr Zo {~Zm {db§~ {H$`o AmR> gm¡ én`o MwH$m {X`o Am¡a F$U_w{º$ H$m g§Vmof AZw^d {H$`m& {\$a Vmo gmWr {H$gmZ H$mo boH$a µO_rZ na IoVr H$aZm ewê$ {H$`m& eVa§O ^r MbVm ahm Am¡a IoVr ^r Mbr& Jm`-^¢g aIo Am¡a Kr-XyY H$m ^r ì`mnma {H$`m& h_mam Zm_ hr hmo J`m Zmam`UOr {ÛdoXr JmaIo‹S>r dmbo&''
""JmaIo‹S>r dmbo `mZr?''
""JmaIo‹S>r Cg OJh H$m Zm_ Wm& h_ ^r Cgr Zm_ go nhMmZo OmZo bJo& bo{H$Z haoH$ H$mo gwI H$m XeH$ AmVm h¡& Hw$N> ZwH$gmZ ^r hþAm& Z`o T§>J go qgMmB© H$aZo Ho$ B§OZ dJ¡ah Vmo bJm {X`o, bo{H$Z AZw^d Vmo Wm Zht& Am¡a {Vg na "OmoVo Cgr H$s µO_rZ' dmbm µH$mZyZ ^r ~Z J`m& Cg_| Hw$N> µO_rZ Am¡a Hw$N> én`o ^r Mbo J`o& hmbV Hw$N> ˜ñVm hmo J`r&''
""V~ VH$ Vmo Amn ~§~B© _| Am MwHo$ Wo Z, àXrnOr?''
""Am J`m Wm Am¡a ~m°å~o Q>m°H$sµO _| n¡a O_m MwH$m Wm& én`m|-n¡gm| H$s H$moB© VH$br\$ Zht Wr& _oao ~‹So> ^mB© bIZD$ _| ñWm`r hmo J`o Wo& h_Zo {nVmOr H$mo ~hþV g_Pm`m {H$ _w§~B© AmH$a h_mao gmW a{h`o& bo{H$Z dh h_mam H$hm _mZVo Zht Wo& Hw$N> {XZ AmH$a ahVo Am¡a {\$a D$~ OmVo& H$hVo, ""^mB©, Vwåhmar ~§~B© _| Vmo ~‹S>m emoa Am¡a Y_mb h¡& _oam `hm§ Or Zht bJ gH$Vm& _wPo ~‹S>ZJa OmZo Xmo& dhm§ g~ Hw$N> h¡& dhm§ _oao XmoñV h¢, Ka h¡, IoV h¡& ~rg hµOma Ho$ Cg Jm§d _| _¢ amOm hy§& Š`m| _oam amO N>rZ aho hmo?''
""amO?''
""hm§& dhm§ CÝh| ~hþV _mZ-gå_mZ {_bVm Wm& Yrao-Yrao CÝhm|Zo gmhÿH$mar H$m Y§Ym ^r ewê$ {H$`m Wm& bmoJ AnZr VH$br\$ _| _XX _m§JZo CZHo$ nmg AmZo bJo Wo& _mbXma Amgm{_`m| _| CZH$r {JZVr Wr& d¡go ^r bmoJ CZgo Hw$N> Vmo B©î`m© H$aVo hr Wo& XmoZm| ~oQo> bmB©Z na Wo Am¡a Zm_ Am¡a H$m_ nm MwHo$ Wo& _oao ~‹So> ^mB© H¥$îUdëb^ {ÛdoXr ^r gm{hË`H$ma Wo& bIZD$ OmH$a ~g J`o Wo& _oar _m§ O~ gmV gmb H$s Wr V~ CZH$s _oao {nVm Ho$ gmW emXr hþB© Wr Omo Cg dŠV Xg gmb Ho$ Wo& {N>hÎma dfm] H$m gwXrK© Xm§nË` Wm& XmoZm| Ho$ àmU Amng _| A{d{^Þ ê$n go Jw§W J`o Wo& EH$ nb ^r EH$-Xygao go AbJ Zht ah gH$Vo Wo& ~hþAm| H$s ~Zm`r hþB© amo{Q>`m§ {nVmOr H$mo AÀN>r bJVt Am¡a Vmar\$m| Ho$ nwb ~m§YH$a ImVo& bo{H$Z _m§ Ho$ hmW H$s amoQ>r Im`o {~Zm CÝh| _µOm Zht AmVm Wm& _m§ Ho$ hmWm| go namogm ImZm Z Im`| V~ VH$ AÞ H$m A_¥V Zht ~ZVm Wm& Eogm AÛ¡V aMm J`m Wm CZ XmoZm| Ho$ ~rM&''
Mm¡hÎma gmb Ho$ àXrnOr gmV gmb Ho$ ~ƒo H$s ^m§{V _Z-hr-_Z _w½Y ^md go _mVm-{nVm H$mo `mX H$aVo hþE Jmo`m AnZo Jm§d ~‹S>ZJa nhþ§M J`o Am¡a dhm§ H$s J{b`m| _| {dMaZo bJo& Ohm§ go Z_Z H$aHo$ {H$VZr hr ~ma dh Xygao Jm§dm| Ho$ {bE Mb n‹So> Wo Cgr Jm§d Ho$ EH$ Ka Ho$ EH$m§V _| Cg O¡\$ X§n{Îm H$m OrdZ ~rV ahm Wm {OZH$m {N>hÎma gmbm| VH$ gmW {Z^md ahm Wm& dh X§n{Îm Omo AnZm ImZm nH$m boVm Wm, Ohm§ amoµO VmµOr amo{Q>`m§ g|H$-g|H$H$a d¥Õm nËZr AnZo d¥Õ n{V H$mo {IbmVr Wr, Omo H${d H$s _m§ Wr&
""{\$a OmZo Š`m hmo J`m!'' àXrnOr ~mobo, ""EH$ H$mbam{Ì... AmR> ~Oo AmH$a Hw$N> bmoJ CZHo$ Jbo X~moMH$a ^mJ {ZH$bo& Xmo bme| T>h J`t& Amgnmg g~ gwZgmZ Wm& {H$gr H$mo nVm Zht Mbm& AJbo {XZ gw~h N>h ~Oo Jm§d _| ˜~a \¡$bVo hr bmoJm| H$s ^r‹S> OwQ> J`r& hmhmH$ma _M J`m& _wPo Vma {_bVo hr \«§${Q>`a _ob go admZm hmoH$a _¢ AJbo {XZ Jm§d _| nhþ§Mm& Jm§d Ho$ bmoJm| H$m \¡$gbm Wm {H$ O~ VH$ àXrn Zht nhþ§MoJm, V~ VH$ CZ _¥V Xohm| H$m Ap½Z g§ñH$ma Zht {H$`m Om`oJm& ~oMmao ^mB© Vmo Xoa go hr nhþ§Mo& _¢ O~ ñQo>eZ na nhþ§Mm Vmo boZo Ho$ {bE Jm§d Ho$ ~‹So> goR>-gmhÿH$ma H$ma boH$a Am J`o Wo& _oar nËZr ~mX _| ßboZ go Am`r& _¢ Jm§d _| nhþ§Mm Vmo dhm§ O¡go A§Yoam {XZ Wm& ~‹So>-~‹So> bmoJ Am`o Wo - gdmB© qgh {ggmo{X`m Omo ~mX _| \$mBZ|g {_{ZñQ>a Am¡a \y$S> H$m°nm}aoeZ Am°ßm B§{S>`m Ho$ Mo`a_¡Z ~Zo, h_mao Jm§d Ho$ hr Wo& dh Am`o Wo& Mr\$ {_{ZñQ>a S>r.nr. {_l ^r Am`o& bo{H$Z {H$gr Ho$ Mohao na H$m§{V Zht Wr& {Zar H$m{bI nwVr hþB© Wr& Jmo`m Jm§d hr JwZhJma Wm&''
""àXrnOr, _m§ H$s g|H$s hþB© CZ amo{Q>`m| H$mo N>rHo$ _| go {ZH$mbH$a XoIm Vmo AmnH$mo Š`m hþAm? Š`m {hM{H$`m§ Z ~§Y J`t?''
""Eogo Adga na _¢ AnZo Amngo ~mV| H$a boVm hÿ§&'' _¢ _Z-hr-_Z ~mobm, ""^mB© àXrn, Bg_| emoH$ Š`m H$aZm? `h Vmo AX²^wV _¥Ë`w h¡& {H$gr ^m½`dmZ H$mo hr `h Zgr~ hmoVr h¡& Bg C_« _| AJa EH$ nhbo Mbm OmVm Vmo nrNo> ahZodmbo H$mo {H$VZr nr‹S>m hmoVr& ~Om` BgHo$, XoImo Hw$XaV Zo ^r H¡$gm à~§Y H$a {X`m& A~ XmoZm| H$s A{W©`m§ EH$ gmW hr {ZH$b|Jr& gmam Jm§d CÝh| {~XmB© XoZo H$mo C_‹S> n‹So>Jm& `hm§ VH$ {H$ AÅ>m{bH$mAm| Am¡a N>Vm| na ^r IMmIM ^r‹S> hmoJr& {ó`m| Am¡a ~ƒm| H$s Am§Im| go Am§gy gyI|Jo Zht& EH$ hr {MVm na XmoZm| H$s Xohm| H$m XhZ hmoJm& àXrn, Š`m Hw$N> ^r Vwåhmao Ü`mZ _| Am ahm h¡? Eogr gwZhar _Ywa `w½_ _¥Ë`w {H$gHo$ ^m½` _| hmoJr? emoH$ Š`m| H$a aho hmo, ^mB©?''`h H$hVo dµŠV àXrnOr ~¡Ro> Vmo Wo {dbo nmabo doñQ> _| JmoëS>Z Q>mo~¡H$mo Ho$ gm_Zo ~Zo AnZo {Ýmdmg-ñWmZ "n§Mm_¥V' _|, bo{H$Z Eogm bJ ahm Wm {H$ H$b amV hr _m§ Zo Omo amo{Q>`m§ ~obH$a ^br-^m§{V g|oH$H$a aIr Wt CÝh| N>rHo$ _| go {ZH$mbH$a ImVo hþE gmV gmb H$m b‹S>H$m _w§h nm|N> ahm hmo& Am¡a àXrnOr Zo Am§I| nm|N> bt -dh Ho$db H${d H$s hr Zht, nwÌ H$s ^r Am§I| Wt&

   
Site Designed by Nikul